Vedtægter for Nærum Tennisklub

Stiftet den 1.7.1934


Navn og formål

§ 1

Klubbens navn er Nærum Tennisklub. Klubben er hjemmehørende i Rudersdal Kommune.

§ 2

Klubbens formål er at udbrede kendskab til og færdighed i tennisspil.

Medlemmerne.

§ 3

Klubben medlemmer kan være enten aktive eller passive.

Aktive medlemmer: Som sådanne kan optages personer, der er amatører i henhold til D.I.F.’s regler
Passive medlemmer: Disse er altid tidligere aktive medlemmer, som af en eller anden grund ikke vil eller kan spille i en eller flere sæsoner men ønsker at bibeholde tilknytningen til klubben. Passive medlemmer kan ikke deltage i nogen konkurrence eller træning eller spille i klubbens regie.
Seniormedlemmer er alle, der pr. 1. januar det pågældende år er fyldt 18 år. Yngre medlemmer er juniormedlemmer.
Kun aktive medlemmer over 15 år har stemmeret ved generalforsamlingen og kun ved personligt fremmøde.
Æresmedlemmer: Som sådanne kan generalforsamlingen udnævne medlemmer, der gennem lang tids virke eller på anden måde har gjort sig fortjent til klubbens særlige udmærkelse.

Indmeldelse.

§ 4

Man bliver medlem af klubben ved at lade sig registrere i booking systemet og betale kontingent. Hvis bestyrelsen – af en eller anden grund – ikke ønsker at lade en person blive medlem, og vedkommende har ladet sig registrere og betalt kontingent, vil kontingentet blive returneret.

Udmeldelse.

§ 5.

Man betragtes automatisk som udmeldt når en ny sæson starter, såfremt man ikke selv har fornyet sit medlemskab ved at opdatere sine data og betale kontingent, senest på den i forårsbrevet/e-mailen fastsatte dato.

Indskud og kontingent.

§ 6

Ved indmeldelse i klubben betales et indskud, såfremt man ikke var medlem den foregående sæson.
Passive medlemmer betaler intet indskud ved overgang til aktivt medlemskab.

§ 7

Kontingent er forfalden til betaling ved sæsonens begyndelse. Bestyrelsen vedtager hvert år datoen for sæsonens begyndelse og meddeler denne skriftligt til medlemmerne senest 2 uger før den vedtagne dato.
I tilfælde af at bestyrelsen skønner, at det er rimeligt at begrænse medlemstallet, skal den ved opslag i klubben og i ovennævnte brev eller e-mail om sæsonåbning meddele dette.

§ 8

Indskuddet og kontingentets størrelse for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling.

Medlemmerne rettigheder og pligter.

§ 9

Medlemmerne har ret til at spille på banerne efter de af bestyrelsen fastlagte retningslinier. Disse skal være ophængt samlede i klubhuset.
Medlemmerne er pligtige at overholde klubbens love og reglementer, og enhver skade forvoldt på klubbens hus, redskaber eller bane skal erstattes af vedkommende.
Gæstekontingent fastsættes af bestyrelsen.

§ 10

For at deltage i klubbens mesterskaber kræves, at vedkommende har været medlem i klubben 1 måned og at medlemmet i intet tilfælde konkurrerer mod klubben.

§ 11

Der kan ydes rejsepenge og startpenge til hold eller deltagere i stævner, hvor bestyrelsen, efter spilleudvalgets indstilling, finder det formålstjenligt.

Generalforsamlingen.

§ 12

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af september måned og indvarsles med 14 dages varsel ved opslag i klubhuset. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.
Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år.

§ 13

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 10 medlemmer skriftligt fremsætter begrundet begæring herom, hvorefter bestyrelsen indvarsler generalforsamlingen senest 14 dage efter begæringens fremkomst.

§ 14

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.
Skriftlig afstemning foretages, såfremt bestyrelsen, dirigenten eller 10 af de mødte medlemmer forlanger det. Almindelig stemmeflerhed er afgørende. Dog kræves til lovændring 2/3 af de afgivne stemmer.
Ved valg til de forskellige tillidsposter finder, i tilfælde af stemmelighed, omvalg sted. Måtte også dette udvise stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.

§ 15

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

   1. Valg af dirigent
   2. Beretning
   3. Aflæggelse af regnskab
   4. Indkomne forslag
   5. Fastsættelse af kontingenter
   6. Valg af formand m/k (hvert andet år)
   7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   8. Valg af spilleudvalg
   9. Valg af revisor
     Valg af revisorsuppleant
   10.Eventuelt

§ 16

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse.

§ 17

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 1 formand og 6-8 medlemmer, som alle vælges for 2 år ad gangen. For at sikre kontinuitet afgår halvdelen af bestyrelsen efter tur ved hver ordinær generalforsamling, og det sikres i den forbindelse, at afgang af formand og kasserer altid sker forskudt.
Bestyrelsen består af formanden, 1 kasserer, 1 sekretær, 1 spilleudvalgsleder, 1 juniorleder, 1 baneinspektør og 1-3 menige medlemmer.
I tilfælde af afgang blandt bestyrelsens medlemmer i årets løb må bestyrelsen søge at finde en erstatning blandt klubbens medlemmer. Dennes indtrædelse skal godkendes på første ordinære generalforsamling.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§ 18

Formanden leder bestyrelsesmøderne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Han/hun varetager, bistået af den øvrige bestyrelse, klubbens interesser og repræsenterer klubben udadtil. Han/hun er berettiget til at handle på klubbens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men har i så fald at forebringe sagerne for bestyrelsen på førstkommende møde.

§ 19

Kassereren indkasserer kontingentet og fører medlemsfortegnelse samt specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. December.

§ 20

Sekretæren fører forhandlingsprotokol over generalforsamlinger og møder.

§ 21

Spilleudvalgslederen tilrettelægger i samråd med spilleudvalget konkurrencer og turneringer.

§ 22

Baneinspektøren fører tilsyn med klubhus og banernes pasning og vedligeholdelse.

Spilleudvalget.

§ 23

På hvert års ordinære generalforsamling vælges et spilleudvalg på mindst 3 medlemmer, hvoraf spilleudvalgslederen er medlem af bestyrelsen. Spilleudvalget tilrettelægger klubbens konkurrencer og turneringer samt holdsammensætning og repræsentation i øvrigt ved alle eksterne konkurrencer o. lign. I tilfælde af stemmelighed er spilleudvalgslederens stemme afgørende.

Revisoren.

§ 24

På hvert års ordinære generalforsamling vælges en revisor, der før generalforsamlingen reviderer årsregnskabet og konstaterer kassebeholdningens tilstedeværelse. Revisoren har ret til nårsomhelst at foretage eftersyn af regnskabet. Generalforsamlingen godkender regnskabet.

Eksklusion.

§ 25

Når bestyrelsen mener, at et medlem bør udelukkes af klubben, kan den ekskludere vedkommende. Bestyrelsen skal ekskludere et medlem, når 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom. Den ekskluderede kan dog forlange sagen forelagt generalforsamlingen, hvor spørgsmålet afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Klubbens ophævelse.

§ 26

Beslutning om klubbens ophør kan kun tages på en i den anledning indkaldt generalforsamling, og da kun, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er derfor. En eventuel formue ved foreningens ophør tilfalder et almennyttigt formål i Rudersdal kommune.
Vedtaget 1934
Ændringer vedtaget 1955
Ændringer vedtaget 1960
Ændringer vedtaget 1961
Ændringer vedtaget 1974
Ændringer vedtaget 1997
Ændringer vedtaget 2004
Ændringer vedtaget 2012

Ændringer vedtaget 2019